Normy a aktuality

Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů

Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů nám stanovuje EN ISO 10218-2:2011. My se Vám pokusíme toto téma přiblížit a ukážeme Vám, kde můžeme být nápomocni při řešení Vašich projektů.
Na praktických případech se pokusíme demonstrovat možná řešení a jejich omezení.

Nejdříve si rozčleníme prostory z hlediska obvodové bezpečnosti:Maximální prostor - maximální pracovní oblast robotizovaného zařízení, včetně oblasti, v níž je umístěn zpracovávaný kus.

Provozní prostor – pracovní rozpětí robotizovaného systému v průběhu automatizované výroby. Část mezního prostoru, která je skutečně využita robotem ve všech jeho režimech.

Zabezpečený prostor - oblast zabezpečená z hlediska pohybu a působení osob.

Každý projekt vychází z podmínek, které nastávají v reálném výrobním procesu při provozu robotizovaného systému, s ohledem na skutečný provozní prostor robota a požadavky na bezpečnost pracoviště. Našim úkolem je vyhnout se vymezení zbytečně velké oblasti a dosáhnout tím úspory místa. Zároveň je třeba brát zřetel na to, že ekonomický tlak na úsporu místa nesmí převýšit nad správným stanovením velikosti bezpečné oblasti, aby náš projekt splňoval požadavky bezpečnosti.

Zamezení kolize robota a pracovní obsluhy může být dosaženo pomocí prostředků mechanických nebo ne-mechanických, případně kombinací obou.

Pokud jsou použity ne-mechanické prostředky, musíme dbát při stanovení mezních prostor zejména na setrvačnost dojezdu ramene robota, a to při maximálním naložení a maximální rychlosti (tyto informace musí být doloženy v technické dokumentaci).

Mezi mechanické zábrany patří ochranná oplocení, jako je např. systém Access od ALVÁRIS.

Při navrhování projektů a volbě typu a parametrů obvodové ochrany pro naše zákazníky bereme v potaz:

  • provozní namáhání a odolnost proti nárazu
  • typ a velikost zpracovávaného materiálu a jeho přímý vliv na bezpečnost, zejména v rámci nakládky a vykládky, což je rozhodující pro volbu typu výplně v oplocení.
  • pracovní prostředí robotizovaného systému (například vysoká prašnost znemožňující použití optických bezpečnostních zábran, riziko zranění v důsledku kontaktu s horkými předměty nebo nepřijatelná hladina hluku).
  • bezpečné vzdálenosti dle požadavku normy ISO 13857.


Požadavky na kryty stanovuje ISO 1200 a ISO 14120, blokovací zařízení spojená s kryty pak ISO 14119.

Dle všeobecných požadavků na pevné zábrany nesmí pevné kryty dovolit osobě dosáhnout k nebezpečí nad, pod, okolo nebo skrz tento kryt.
Min. výška od podlahy musí být 1400 mm a s ohledem na to, že robotizované systémy většinou dosahují výšky do 2500 mm, bývá toto obvykle i max. výška ochranných oplocení.
Normou je rovněž stanoveno, že pevné kryty musí být demontovatelné pouze za použití nářadí a systém upevnění musí splňovat požadavky normy o strojích 2006/42/ES.


Patentovaný systém Meta kombinuje podmínky předepisované normou s výjimečnými vlastnostmi spočívajícími v rychlosti montáže.Technické řešení oplocení Access respektuje i další požadavky stanovené normou 2006/42/ES

Z bezpečnostních důvodů musí osvětlení pracovního prostředí dosahovat alespoň 500 lx (ISO 8995-1) v oblastech provádění údržby tak, aby bylo dle možností zamezeno vzniku stroboskopického efektu v důsledku odrazu světla. Access tyto případy vyřešil aplikací matné nátěrové hmoty, která omezuje vznik nežádoucích odlesků.

Při projektování pohyblivých krytů (dveří) je možnost volby mezi posuvnými nebo křídlovými dveřmi v nejrůznějších rozměrech a variantách. Dveře musí být navrženy tak, aby při otevření nezasahovaly do zabezpečeného prostoru.

Systém blokování dveří musí před uvolněním zámku uvést zařízení do bezpečného stavu. Při navrhování typu zámku je nutno zvážit např. požadavek na celkovou rychlost výrobního procesu nebo předpokládaný počet vstupů.

ALVÁRIS dodává kompletní zábrany, vybavené systémy blokací dveří Vámi určené značky a možností naprogramování dle specifických požadavků provozu.

Dle zkušeností z provozu se ukazuje jako nejefektivnější použití mechanických zábran v kombinaci s bezpečnostními zámky propojenými s řídicím systémem robotů.